Yukarı Çık
 
2018 Anız Tebliği yayınlandı
12 Temmuz 2018 Perşembe 14:07:59
216 kez okundu.
Tarlalarda kalan hasat kalıntılarını temizlemek amacıyla anızları yakanlara dekar başına 48,58 TL idari para cezası verilecek.. 

 

 

Haber / Esin KAYA                                                                                                                                                      

Yalova İli Hudutları Dahilinde 2018 Yılında Uygulanacak Olan Anız Yangınlarının Önlenmesi Hakkındaki  2018/02  sayılı Valilik Tebliği yayınlandı. Vali Tuğba Yılmaz imzalı ilgili tebliğe göre hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte tarlalarda kalan hasat kalıntılarını temizlemek amacıyla anızları yakanlara dekar başına  48,58 TL  idari para cezası verilecek. Orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde yakılan anızlar için ceza  beş kat  arttırılacak.

Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Yalova Valiliğince yayınlanan tebliğin ayrıntıları şu şekilde:

Bu tebliğin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirler belirlemek teknik elemanları ve çiftçilerin eğitmek, ayrıca halkın anız yangınlarına karşı hassasiyet göstermesini sağlamaktır. Bu tebliğ yukarıda açıklanan amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için, Yalova ili mülki hudutları dahilinde; anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

GENEL HÜKÜMLER VE BİÇERDÖVER SAHİPLERİNİN ANIZ YAKILMASININ ÖNLENMESİ KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLARI.. 

1- Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.

2- Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.

3-Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5–10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot ve çalı yakılmasına engel olacaklar. Muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

4- Anız yakılmasına karşı alınan önlemlerin daha etkin hale getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir.

5- Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66'ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin köy muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

6- Kırsal alanda çalışan biçer-döverler dâhil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması hususu İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.

7- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir.

-Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak eğitimlerde, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince talep olması halinde, İl-İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir.

8- Müftülüklerce camilerde anız yangınlarının önlenmesi ile ilgili hutbeler okunacaktır.

9- 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi köy muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.

10- Kontrol görevlileri, halkın ve köy muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri, orman piknik-mesire yerleri dışında ateş yakma, konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için gerekli uyarıları yapacaklardır.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ANIZ YAKILMASININ ÖNLENMESİ KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLARI..

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Müdürlükleri ve Ziraat Odası Başkanlıkları: -Çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilecek, zararları etraflıca anlatılacaktır.

-Yapılacak eğitim-yayım çalışmalarında yerel yönetim imkânları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacak, yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Mayıs-Ekim ayları itibariyle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir. Yapılan saha kontrollerinde ve ihbarlar sonucu yapılan anız yangınlarına ilişkin tutulan tutanaklar yasal işlem uygulanmak üzere İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.

Karayolları Şube Müdürlüğü: -Havayı kirleten anız yangınları zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta bu durum trafik kazaları ile can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Karayolları Şube Müdürlüğü’nce, yol şevlerindeki otlar temizlenerek yanıcı materyal kaldırılacak. Yol kenarlarında, anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacaktır.

 İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü: Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontrol ve devriye görevi artırılacaktır. Yangın vukuunda ve istenildiği takdirde yangından etkilenen canlı ve cansız varlıkların taşınması için araç ve personel yardımında bulunacaktır. Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, yasal işlem yapılmak üzere, tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilecektir.

Milli Eğitim Müdürlüğü: Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayıracaklardır. Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Mayıs-Ekim ayları itibariyle İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Orman Bölge Müdürlüğü/Orman İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri: Orman Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda anız yakılmasının yasak olduğu yerleşim birimindeki çiftçiler, anız yakılması sonucu meydana gelebilecek orman yangınları konusunda bilgilendirilecektir. Köy toplantıları şeklinde yapılacak bu bilgilendirmeye İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri teknik elemanları da katılacaktır. Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İhbarlara, acil müdahale ekipleri oluşturularak bu konuda yerel yönetim imkânları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanacak ve çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yangına hassas bölgelerdeki tarım alanları ile orman alanları arasında, yangını önleyecek şekilde greyderle şeritler açılacaktır. Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, anız yangınının orman alanına 4 km. mesafede olması halinde 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu durumda yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilecektir.

Belediye Başkanlıkları: Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, İl Valiliğimizce yayınlanan bu Genelge kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edecekler, Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki anız yangınlarının söndürülmesi için itfaiye birimlerinin müdahalesini sağlayacaklardır.

Köy Muhtarlıkları: Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, İl Valiliğimizce yayınlanan bu Genelgeyi kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir. Anız yangınlarına sebebiyet verenleri en kısa sürede belirleyerek, ivedilikle ilgili makamların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

İl Çevre ve Şehircilik  Müdürlüğü: -Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yapılacaktır.

- Yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesine dayanılarak 2018 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 287 Aralık 2017 tarih ve 30284sayılı resmi gazetede yayınlanan 2018/1 No'lu tebliğ ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde Bu Kanunun ek 1nci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 48,58 TL idari para cezası verilir . Hükmü ile anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır açıklanması yer almaktadır.

- Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Mayıs-Aralık ayları itibariyle İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderilecektir.

İlimiz sınırları içinde ikinci ürün ekilişi yapılmadığından kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir. Yangın ihbarı için İtfaiye (110), Orman (177), Polis (155), Jandarma (156) numaralı telefonlar aranacaktır. Bu karar ilçe kaymakamlıkları, belediye başkanlıkları ve muhtarlıklar tarafından mahallinde umumi vasıtalarla ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulması sağlanacaktır. Yukarıdaki belirtilen hususlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.”

                                                                                                                                              

 

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Haber Portalı