Yukarı Çık
T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
1 Aralık 2019 Pazar 14:54:14
107 kez okundu.
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI

 

DOSYA NO: 2019/36

Satılmasına karar verilen gayrimenkulleri n,

TAPU KAYDI Yalova  Fevzi Çakmak Mah.,1131.ada,3 parsel arsa

GAYRİMENKÜLÜN ADRESİ :Yalova Fevzi Çakmak Mh., 1131 ada 3 parsel 

İMAR DURUMU :1/1000 Revizyon R.U.İ.P. konut alanında kaldığı ulaşımı kolay 2 kat yapılaşmaya uygun olduğu, taşınmazın yola ve parka terkinin bulunmadığı.

ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ: Sosyal alanlara yakın olması şehir manzaralı, net imarlı ve köşe parsel olması risk yaratacak unsuru bulunmamktadır.

 

İHALENİN YAPILACAĞI  YER GÜN VE SAAT      :  MUHAMMEN BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü m2

Muhammen Bedeli

% 7,5  Teminat Tutarı TL

Satış19/12/2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır

Fev.Çakmak

    1131

3

588,23 m2

390.000,00TL

29.250,00 TL

11:00 ile 11:10 arası

SATIŞ ŞARTLARI :

1 –Birinci açık arttırmada 19/12/2019 tarihinde 1 adet gayrimenkulün satışı yukarıda belirtilen saat’teYalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. kat toplantı Salonunda açık arttırma suretiyle  yapılacaktır.1. arttırmada tayin edilen zamanlarda her gayrımenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i ve takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 26/12/2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si ve takip masrafları tutarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

                2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.

                3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8 – Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.

9-Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

10– Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

11 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/36sayılı dosya numaraları ile Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. Basın No:543

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Haber Portalı